ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________/__

м. Запоріжжя                                                                                                              “__” __________ 202_ р.

Сторона_1: ТОВ “Науково-виробниче об’єднання Аквія”, в особі Тюріна Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі Постачальник, з одного боку, та

Сторона_2: _____________________________________________________________________________,

в особі _________________________________________________________________________________,

 що діє на підставі ________________________________________________________________________, іменована надалі Покупець з іншого боку, разом іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Предметом цього договору є поставка води питної відповідно до ТУ У 11.0-37573246-003-2014, код УКТ ЗЕД 2201 (далі — “Товар”). Крім основного Товару, Постачальник на замовлення Покупця може здійснювати поставку додаткового Товару.
 2. Для зберігання води питної Постачальник може надавати Покупцеві харчову ємність на металевій підставці, генератор озону, систему електропроводів, трубопроводів і кран (далі — Обладнання). Вказане Обладнання є власністю Постачальника, та підлягає 100 % поверненню у придатному для експлуатації стані або повному матеріальному відшкодуванню.
 3. При передачі Обладнання Покупцеві складається Акт прийому-передачі на відповідальне матеріальне зберігання, в якому вказується його комплектність, вартість та поточний стан.

2. УМОВИ І СТРОКИ ПОСТАВКИ

 1. Постачальник здійснює поставки Товару партіями, за свій рахунок, власними або залученими силами, у свої робочі дні, після отримання заявки від Покупця на чергову поставку — протягом 3-х (трьох) робочих днів, наступних за днем заявки, або відповідно до узгодженого графіку поставок, що вказується у Додатку до цього Договору.
 2. Заявка на поставку партії Товару подається Покупцем у робочий час Постачальника засобами зв’язку, за номерами контакт-центру: (98) 020 2222; (50) 131 5335; (97) 532 8008; (66) 3 111 618.
 3. Прийом Покупцем кожної партії за кількістю та якістю здійснюється в момент передачі Товару та підписання Сторонами товарної накладної.
 4. Якість Товару, що поставляється Постачальником Покупцю, підтверджується Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Постачальник регулярно проводить поточні виробничі фізико-хімічні і мікробіологічні випробування якості основного Товару (води питної) у строки, передбачені чинним законодавством України, а також здійснює контроль якості на усіх стадіях виробництва: від видобутку сировини до доставки Товару Покупцеві.
 5. Гарантійний термін зберігання основного Товару (води питної) в пластиковій харчовій ємності — 30 (тридцять) діб за умови належного використання Покупцем генератора озону. Без використання генератора озону, відповідно до п.3.21 ДержСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”, затверджених Наказом МОЗ України від 12.05.2010 р. № 400 строк зберігання питної води у пунктах розливу в стаціонарних ємностях не повинен перевищувати 24 години. Відповідальність за якість Товару, що зберігається у Покупця та реалізується населенню, без належного використання генератора озону та/або з порушенням умов зберігання Товару несе Покупець.
 6. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року № 172 “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів””, якою встановлено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), основний Товар (вода питна), що поставляється за даним Договором, обміну та поверненню не підлягає.

3. УМОВИ І СТРОКИ ОПЛАТИ

 1. Вартість/Ціна та кількість вказується у накладних на поставку кожної партії Товару, у національній валюті України — гривні. При зміні вартості Товару, Постачальник повідомляє про це Покупця не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні.
 2. Оплата Товару здійснюється шляхом перерахунку грошових коштів на поточний рахунок Постачальника відповідно до виставленого рахунку-фактури або товарної накладної в день поставки поточної партії (по факту).
 3. У разі розірвання або закінчення терміну дії цього договору Покупець в 3-х-денний термін проводить оплату за фактично поставлений на даний момент Товар (питну воду). Інші поставлені Товари та надане у користування Обладнання мають бути повернуті Покупцем Постачальнику за умови повного збереження товарного вигляду, якості та своїх властивостей.
 4. У разі неможливості повернути інші Товари та Обладнання належної якості, вони мають бути оплачені відповідно до товарних накладних та Акту прийому-передачі на відповідальне матеріальне зберігання, у триденний строк, після чого Сторони підписують Акт звірки взаєморозрахунків.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 • Покупець зобов’язується:
 • Прийняти Товар і оплатити його вартість відповідно до п.3.2. цього Договору.
 • Забезпечувати своїми силами повне збереження наданого Постачальником Обладнання для зберігання Товару та його якості.
 • Забезпечити мінімально допустиму температуру повітря +5°С в приміщенні з Обладнанням. При невиконанні цієї умови, витрати, пов’язані з ремонтом, відновленням і заміною Обладнання, а також збитки, пов’язані з втратою Товару, лягають на Покупця.
 • Звільнити Обладнання від залишків Товару (повна реалізація або оплата послуг Постачальника зі звільнення Обладнання від Товару) у разі виникнення потреби у переміщенні Обладнання в інше місце або при розірванні Договору з ініціативи Покупця.
 • Покупцеві забороняється самостійно змінювати місце розташування Обладнання.
 • Допускати представників Постачальника до приміщення, де реалізується та зберігається основний Товар (вода питна).Використовувати Обладнання для зберігання питної води лише за його цільовим призначенням, не допускати механічних та/або хімічних пошкоджень, дії прямих сонячних променів, та повертати його Постачальнику у стані, придатному для подальшого використання з належним товарним виглядом та властивостями.
 • Забороняється використовувати Обладнання для будь-чого іншого, крім питної води, що постачається Постачальником.Забезпечити своєчасне приймання Товару відповідно до замовлення, та завчасно забезпечити можливість вільного під’їзду автотранспорту Постачальника до місця розвантаження.Завчасно робити замовлення Товару, не менше ніж за 24 години до майбутньої поставки, аби не допускати відсутності Товару в наявності.Повернути та/або здійснити оплату за Товари та/або Обладнання відповідно до п.п.3.3., 3.4. даного Договору.
 • Покупець має право:
 • Перевіряти кількість та якість Товару, що поставляється, у момент поставки, перед підписанням товарної накладної та у присутності представника Постачальника.
 • Запитувати:
 • необхідні документи щодо поставки кожної партії Товару відповідно до чинного законодавства;
 • рекламні матеріали, якими супроводжується Товар, що поставляється;
 • акт звірки взаєморозрахунків (не частіше 1-го разу у квартал);
 • Постачальник зобов’язується:
 • У порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передавати у власність Покупця Товар належної якості, зазначений у п.1.1 цього Договору.
 • Надавати Покупцю комерційну і рекламну документацію, пов’язану з реалізацією Товару: гігієнічні висновки на супутні Товари, результати фізико-хімічного та мікробіологічного досліджень питної води, інші необхідні документи відповідно до чинного законодавства України.
 • Постачальник має право:
 • Відмовити Покупцеві в черговій поставці Товару у зв’язку з заборгованістю по оплаті раніше поставленого Товару.
 • В односторонньому порядку розірвати цей Договір і вимагати від Покупця повернення та/або здійснення оплати за Товари та/або Обладнання відповідно до п.п.3.3., 3.4. даного Договору.
 • Вимагати від Покупця сплати пені в розмірі 1 % (одного відсотку) від суми заборгованості за кожен календарний день прострочення платежу — за несвоєчасну оплату поставленого чи неповернутого Товару та/або Обладнання.
 • Знаходитись у робочий час Покупця в приміщеннях, де реалізується Товар, безперешкодно проводити фото-, аудіо- та відео- фіксацію з наступним збереженням та розповсюдженням інформації.
 • Здійснювати монтаж, демонтаж та переміщення Обладнання відповідно до вимог зберігання Товару та з урахуванням побажань Покупця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • У разі порушення своїх зобов’язань, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.
 • За порушення Покупцем строків оплати поставленого Товару; неповернення Товарів і Обладнання або їх вартості протягом 3-х днів після закінчення терміну дії даного Договору, а також за неповернення вартості втрачених або пошкоджених Товарів і Обладнання протягом 3-х днів з моменту пред’явлення про це претензії Покупець сплачує Постачальнику пеню (шляхом перерахування на поточний рахунок) в розмірі 1 % (одного відсотку) за кожен календарний день прострочення платежу від суми, яку слід перерахувати Постачальнику відповідно до умов цього Договору.
 • Сплата пені, встановленої п.5.2., не звільняє Покупця від обов’язку здійснити оплату за фактично поставлений Товар, а також повернути Обладнання або компенсувати його вартість.
 • Всі спори, що пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а також із застосуванням досудового (претензійного) врегулювання спору. У іншому випадку спор вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 • У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством та нормативно-правовими актами України.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 • Даний Договір діє з моменту його підписання Сторонами до 31 грудня поточного року. Дія Договору автоматично продовжується до 31 грудня наступного року, якщо жодна зі Сторін не попередить письмово про його розірвання за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії.
 • У випадку невиконання однією зі Сторін прийнятих на себе зобов’язань з виконання умов цього Договору, інша Сторона має право виступити з письмовою ініціативою про його розірвання не менш як за 7 (сім) календарних днів.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Після підписання даного Договору всі попередні переговори, листування, протоколи про наміри та будь-які інші усні та письмові переговори та домовленості Сторін, з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
 • Своїм підписом у цьому Договорі кожна зі Сторін відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій формі та/або електронній формі в обсязі, що міститься в Договорі, додатках до нього, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерською обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони.
 • Цей Договір поставки складено українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. Доповнення і додатки, підписані обома сторонами, є невід’ємними частинами Договору.

8. РЕКВІЗИТИ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ СТОРІН